Okkult szimbólumok kapcsolata - A Dollár és az USA nagypecsétje


Az USA nagypecsétje és az okkult szimbolizációk kapcsolata


Thomas Horn azon a véleményen van, hogy a 2012-es évvel kapcsolatos legtitkosabb ismeretek úgy voltak elrejtve, hogy közben a szemünk előtt, arcunkba tolva álltak már több mint kétszáz éve, többek között Washingtonban és a Vatikánban is. A titkos társaságok ugyanis számos kódolt információt hagytak ránk, hogy mit várnak ezzel a dátummal kapcsolatban: az istenek visszatérését, és egy luciferi pogány aranykor eljövetelét.


Talán a legismertebb és legtöbbet eláruló kódolt szimbólumrendszert az USA egydolláros bankója tartalmazza, beleértve az US Nagypecsétet is.
Ezen a bankón (nagyításra kattints rá) szinte minden fontos okkult szám és szimbólum megtalálható.

A pecsét egyik oldala egy kitárt szárnyú sast ábrázol, ami helyett eredetileg egy főnixmadarat kívántak megjeleníteni. (Ez a pecsét korai tervein nagyon jól kivehető, de mivel ez túl egyértelmű volt Ozirisz feltámadására vonatkozóan, így ezt inkább a sassal jelképezték). Figyelemre méltó, hogy a sas jobb szárnyán 32 toll látható.
Ez a (skót rítusú) szabadkőművesek első 32 fokozatát jelképezi.
A balszárnyon azonban 33 toll van, ami pedig a 33.-ik, nagymesteri fokozatot jelképezi.
A kilenc farktoll a York rítusú szabadkőművesek 9 fokozatára utal.
A két szárnyon összesen 65 toll van
, ez pedig a héber am echad, számértéke, jelentése: "egységben lakozni", vagy szabadabban szólva: egy nép, egy [világ] közösség.

A sas csőrében egy szalag a következő felírással: E Pluribus Unum, vagyis: "a sokból egy lesz." Ez az egység szintén a neo-bábelizmus, egy emberiség világát jelenti.

A sas feje fölött 13 csillag egy hexagram (hatágú csillag) formájában. 13 sáv a pajzson, 13 levél az olajágakon, 13 nyílvessző, mindegyiken 13 toll, két 13 betűből álló latin mondat, a piramis 13 téglasorból áll, stb.

A sátáni lázadásban résztvevő bukott angyalok rendkívül nagy jelentőséget tulajdonítanak a 33-as és 13-as számoknak, így ezek a számok az okkult rendszerekben is fontos szerepet kapnak. A 33-as szám jelentősége elsősorban abban rejlik, hogy Sátán az angyali seregek egyharmadát vitte lázadásba, vagyis az összes angyal 33.33% -át.

Amikor a vigyázók, vagy őrangyalok is fellázadtak és paráználkodtak az emberek lányaival, akkor az Ardisz (Hermon) hegyén ereszkedtek alá, ami a 33.33 szélességi és 33.33 hosszúsági fokon található, s ami 2012 mérföldre van az egyenlítő 0.-ik fokától. Ezeket a számokat tehát több rétegben is a bukott angyalokhoz és az általuk kijelölt időponthoz köthetjük.

De még ennél is többről van szó. Talán meglepő, de a maya naptár és próféciák tartalmaznak közvetlen utalást a Sátán zsinagógájának utolsó időkre vonatkozó aktivitásaira is.

Mindezzel egy több mint kétszáz éves nyílt titokra derül több fény, ugyanis az illuminátusok által az USA nagypecsétjére, majd egydollárosára helyezett szimbólumok megfejtése is teljessé válik! A maya próféciák szerint tehát a 2012-es korszakváltáshoz az utolsó 13 katun vezet el, ami 1776-ban kezdődik (bár a 13.-ik katun nem lesz teljes). 

Az USA 1 dolláros címkéjén látható piramis 13 téglasorból áll (összesen 72 téglából, s ennek a számnak a jelentőségére korábban már kitértünk). A 13 sor jelentőségét sokan próbálták megfejteni, s úgy néz ki, a maya naptár adja meg a választ ennek pontos jelentőségére.

Vegyük sorra: A piramis első téglasorán egy latin betűs számsor látható: 1776! Ezzel a dátummal kezdődik meg a korszakváltó utolsó 13 katun, s ez egy sokrétűen fontos okkultista dátum. Ennek a dátumnak tehát nagy jelentősége van, s többek között ekkor írták alá a Függetlenségi Nyilatkozatot, de egyben annak az illuminátus rendnek az aktiválási dátuma is, amely az új antikrisztusi világrend elhozatalát tűzte ki céljául! Az illuminátusok a tervüket szimbolikus kódokban mindenki szeme elé tárták az USA nagypecsétjén, majd az egydollároson is.

Mivel az illuminátusok meghatározott lépcsőzetekben kívánták elérni céljaikat, ez kétségtelenül kapcsolatban van a 13 katunnal több szinten is. A háttérhatalom által kieszközölt forradalmak, a társadalmi és gazdasági rend felbomlasztása és a globalizációval járó egyéb csapások is ennek a folyamatnak a részei. A piramis azonban befejezetlen, a tizenharmadik sor fölött a fejkő lebeg, közepén a mindenlátó szemmel (Hórusz szeme). 

A szimbolizációs jelentés szerint a piramis (a sátáni terv) tehát 2012 után válik teljessé, az istenek visszatérése után. Az sokak számára már régóta egyértelmű volt, hogy a piramis 13 téglasora bizonyos időperiódusokat takar, de a végleges megfejtést a maya naptár ismerete hozta meg.

A piramis alatt a NOVUS ORDO SECLORUM (AZ ÚJ VILÁGREND) felirat áll, fölötte pedig az ANNUIT COEPTIS (13 betű) aminek durva fordítása: "sikerre viszi a munkánkat." 

Mármint az, akiben bíznak. Mindezek a kapcsolatok nem lehetnek a véletlen művei, az okkultizmus egy szisztematikus, egybehangzó rendszert alkot, amit a New Age mozgalom égisze alatt egyesíteni is kívánnak. Az USA alapító atyái és vezetői között számos illuminátus és szabadkőműves működött, akik rendkívül fontosnak találták azt, hogy a világmegdöntő terveiket kódokban mindenki szeme elé tárják. És ezt nem csupán az USA egydolláros bankója, vagy Washington városterve, architektúrája és azok művészetei illusztrálják. A kevésbé ismert kódolt üzenetek szinte univerzálisan jelen vannak a világ főbb városaiban Washingtontól a Vatikánig.

Az egydolláros első felén még egy pecsét látható, amelyen szintén közismert és fontos szabadkőműves emblémákat láthatunk: egy mérleget, egy kulcsot és egy derékszöget.

Megjegyzendő, hogy az USA okkult üzenetekkel telített nagypecsétjét annak a Franklyn Delano Roosevelt elnöknek az utasítására helyezték az egydolláros címke hátoldalára 1933-ban, aki egy hollandiai szefárd zsidó, Claes Martenzet van Roosevelt leszármazottja volt.

A bukott angyali rend naptárai és számai egy hosszú távú terv részét képezik, amit évezredekkel ezelőtt vetettek le, figyelembe véve azt, hogy Isten mennyi időt szabott meg nekik.

Az USA a Sátán zsinagógájának irányítása alá került, beleértve a nemzet gazdagságát, gazdaságát, politikai intézményeit és katonai erejét is. Ezt a nyilvánvaló jelenséget tükrözik a szimbólumok úgy Washington épületein és művészeti munkáin, mint az egydolláros bankón.

Az Új Világrendre utaló mottó a legnyilvánvalóbb jele annak, hogy mire készülnek ezek a titkos háttérhatalmak: a cél egy teljesen általuk irányított globális birodalom létrehozatala, amelynek minden aspektusát ők irányítják.


Az USA Capitol Dome-ja és az obeliszk

Az U.S. Capitol Dome kirívó példája annak, hogy az elkötelezett okkultisták milyen mélyen vannak jelen a politikai vezetés legmagasabb köreiben. A washingtoni dómot számos olyan okkult elemet tartalmazó művészeti munka ékesíti, amelyek szintén kapcsolatban vannak a maya naptárral. A Capitol Dome utálatosságnak mondható a szó vallási értelmében! A dóm legfőbb művészeti alkotása az a rotundát ékesítő freskó, melynek neve: The Aphotheosis of Washington – Washington megistenülése (vagy istenné válása, ahol Washingtonnal jelképezi mindazokat, akik lelküket Sátánnak eladva kívánnak megistenülni a legfelsőbb politikai körökben).

A dómmal szemben áll az obeliszk, ami Ízisz és Ozirisz kultuszát reprezentálja. Az obeliszk Ozirisz hímtagját szimbolizálja, a körülötte álló körök pedig Ízisz női nemi szervét, míg maga a dóm Ízisz méhét jelképezik. 
Az USA minden magas rangú okkultistája e helyen istenítette fel magát. Az itt végbemenő ceremóniák Washington elnöksége óta annak az önistenítésnek a célját szolgálták, amelynek teljességét 2012-re várják. Az obeliszk dimenziói a 666 számon alapulnak.

A vatikáni Szent Péter téren látható obeliszk a heliopoliszi On templomának obeliszkje, amit Ra/Ozirisz és Ízisz hármasnak dedikáltak, és 1586-ban vittek Egyiptomból a Vatikánba. 
A Capitol Dome és obeliszk ugyanazt a rendszert jelképezi, ugyanazzal a felállással, mint amit a vatikáni obeliszk és dóm.

A Capitol Dome rotundáját a görög-olasz származású Constantino Brumidi freskója ékesíti, amit 1865-ben festett meg. Brumidi a jezsuiták irányítása alatt dolgozott, akik először elküldték őt Mexico City-be, hogy másolja le az ottani katedrális azték naptárkorongját, amit meg is tett. Washingtonba visszatérve az ottani szabadkőművesek megrendelésére és felügyelete alatt végezte munkáját. A szabadkőművesek és jezsuiták közötti viszály egy mítosz, a valóságban régóta nagyon szoros kapcsolatban állnak egymással (legalábbis amióta az illuminátusok mélyen beépültek a jezsuita rendbe). 
A dóm freskója pogány istenek sokaságát jeleníti meg (Victory/Columbia, Minerva, Neptun, Vénusz, stb.), ami elárulja az általuk áhított apotheosis (megistenülés) természetét. A 2012-vel véget érő azték naptárkorong szintén ábrázolva van a dómon.

A hivatalos magyarázat szerint az Apotheosis of Washington az USA első elnökének (aki a Függetlenségi Háborúban a kontinentális hadsereg fővezére volt), George Washingtonnak a megistenülését ábrázolja. Az allegorikus reprezentációnak szánt képen a királyi bíborba öltözött és szivárványon álló Washingtont a klasszikus mitológia egyéniségei veszik körül, balján a harsonát fújó Victory (Columbia), jobbján pedig Liberty, a Nagy Francia Forradalom alatt elhíresült kúpalakú, vörös frígiai sapkában (a frígiai sapka eredetileg a felszabadult rabszolgák jelképe volt, amit a szabadkőművesek az Istentől való szabadság szimbólumaként használtak). Egyik kezében egy fasces (vesszőnyalábbal körülvett fejsze, a fasizmus szimbóluma (!)), másik kezében nyitott könyv. Körülöttük tizenhárom hajadon, mindegyikük feje fölött egy csillaggal. Washington feje fölött egy latin szöveggel írt transzparens: E Pluribus Unum (sokból eggyé lenni). Ezután hat képsor következik, amelyek jelképesen hat területre utalnak, ezek: háború, tudomány, tengerészet, kereskedelem, mechanika (ipar) és mezőgazdaság. Ez a hat képsor nem látható teljességében a Dóm padlójáról nézve, szinte azt érzékeltetve, hogy e területek irányítása láthatatlan kezekben van. A képen három réteg különböztethető meg, és az egész freskót hetvenkét csillag keretezi.

Egy pillanatra se tévesszük szem elől azt a tényt, hogy az illuminátusok/szabadkőművesek szimbolizációs rendszerei többrétegűek, s mindenre van egy felszínes, a nagyközönségnek szánt képlet, ami mögött a maguk rejtett, titkos értelmezései bújnak meg.

Washington testét soha nem helyezték el a dómban, ő szimbolikusan azokat jeleníti meg, akik magukat istenné kívánják emelni azáltal, hogy mesterüknek (Sátánnak) szolgálva teljesítik az ő akaratát a legmagasabb pozíciókat betöltve.

Visszatérve a piramis tizenhárom sorban elhelyezett hetvenkét téglájára: a 72-es szám a maya naptár fontos száma, ahogy az isteni kormányzati rend egyik fontos száma is. Ugyanakkor Ozirisz történetében is jelentősége van. A legenda szerint Oziriszt ugyanis gonosz testvérének, Szet-nek hetvenkét társa kötözte meg, helyezte egy mágikus ládába, s dobták a Nílus fenekére. A kép 72 szereplőjét hetvenkét ötágú csillagokból álló csillagsor keretezi.

Az USA, ami a háttérhatalmak fontos eszközévé vált, szintén 1776-ban adta ki Függetlenségi Nyilatkozatát. A nagypecsét "Új Világrend" mottója a lehető legtömörebben a különböző misztériumkultuszok célját tükrözi: a nimródi, oziriszi és hóruszi tradíciókban fellelhető, istengyermek által uralt pogány világrend visszaállítását.

Többen úgy vélik, hogy Barack Obama is egyféle színvallást tett, vagy rejtett üzenetet adott át (azok számára, akiknek ezt meg kell érteni) akkor, amikor a következőket mondta: 
Az első 100 napomat elvégzem 72 nap alatt, és a 73.-ik napon megpihenek.

A teljes anyag: http://www.churchofgod.hu/content.php?act=2012_apokalipszis